پارکینگ عمومی | سیستم کنترل تردد هوشمند پارکینگ
پارکینگ عمومی استفاده از سیستم های کامپیوتری و مکانیزه امروزه بجای روش های سنتی و قبض جایگزین گردیده است و این باعث شده تا انجام کارهای مربوط به ورود و خروج خودرو به یک پارکینگ عمومی با دقت و بدون تنش و دخالت های فردی و اعمال سلیقه افراد انجام گردد.  انواع سیستم های مورد استفاده در پارکینگ ه ...